Πελάτες - Έργα
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

To Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εμπιστευθεί πληθώρα σημαντικών έργων στη SingularLogic για περισσότερα από 10 χρόνια.

Μηχανοργάνωση του Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας

Ο θεσμός του Ποινικού Μητρώου, αποτελεί πηγή γνώσης της προσωπικότητας του ατόμου που εμπλέκεται στην ποινική διαδικασία, αλλά και στοιχείο απαραίτητο για την ανάμιξή του σε ορισμένες δραστηριότητες. Αποτελείται από δελτία, στα οποία αναγράφονται αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ή βουλεύματα για κακούργημα ή πλημμέλημα που επιβάλλονται από δικαστήρια της ημεδαπής αλλά και της αλλοδαπής εφ΄ όσον ανακοινώθηκαν επισήμως, καθώς και οι μεταβολές τους.

Επιχειρηματικές προκλήσεις

 

Το παλαιό σύστημα, λόγω και του ότι ήταν χειρογραφικό, λειτουργούσε με αργό ρυθμό ως προς την παροχή των πληροφοριών και ήταν επισφαλές ως προς την αξιοπιστία του, περιείχε δε σε αρκετά μεγάλο ποσοστό αδρανές υλικό, το οποίο με τον όγκο του επιβάρυνε τη χρήση των αρχείων.  Επίσης οι συνδέσεις επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων Ποινικού Μητρώου αλλά και των δικαιουμένων να λάβουν γνώση των πληροφοριών τους ήταν ευκαιριακές. Ο έλεγχος της ακρίβειας, πληρότητας και ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων του δικαίου σε ό,τι αφορά το θεσμό του Ποινικού Μητρώου ήταν δυσχερής και οι κίνδυνοι καταστροφής των στοιχείων αρκετοί.  Το απόρρητο του περιεχομένου του δεν εξασφαλίζοταν πλήρως, είχε σημαντικό λειτουργικό κόστος καθώς και περιπτώσεις νόθευσης. Ο χρόνος έκδοσης των πιστοποιητικών ήταν σημαντικός λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας. Επίσης, δεν ήταν δυνατή η αξιοποίηση των τηρουμένων στοιχείων για επιστημονική έρευνα, εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και χάραξη νέων πολιτικών στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.

Λύση

 

Το έργο αποτελούνταν από τα εξής:

  • Εισαγωγή δεδομένων των ατομικών δελτίων Ποινικού Μητρώου που τηρούνται στο αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου στο πληροφοριακό σύστημα
  • Επεξεργασία των δεδομένων αυτών με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης όλων των μέχρι τώρα βεβαιουμένων κατά το χειρογραφικό σύστημα στοιχείων
  • Μηχανογράφηση κάθε διαδικασίας που διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου
  • Ηλεκτρονική έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου
  • Στατιστική ανάλυση των δεδομένων

Το σύστημα βασίστηκε στην υλοποίηση εφαρμογών αρχιτεκτονικής client/server πολλαπλών επιπέδων τεχνολογίας J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Η λύση υλοποιήθηκε πάνω στα Oracle RDBMS/Application server λογισμικά. Παρασχέθηκαν όλες οι υπηρεσίες ασφαλούς εισαγωγής των δεδομένων των στοιχείων ποινικού μητρώου, υλοποιήθηκε υποδομή δημοσίου κλειδιού (PKI), πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και σύστημα πολυδιάστατης διοικητικής πληροφόρησης.

Οφέλη

 

  • Εξάλειψη παλαιού και αδρανούς υλικού
  • Ομογενοποίηση εφαρμογής των κανόνων του δικαίου σε ό,τι αφορά το θεσμό του Ποινικού Μητρώου
  • Κατακόρυφη αύξηση της ασφάλειας της διαδικασίας και εξάλειψη λαθών και κακόβουλων ενεργειών
  • Δραστική μείωση του χρόνου έκδοσης των δελτίων
  • Δυνατότητα ποιοτικής ανάλυσης των τηρουμένων στοιχείων

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη...
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.