Πελάτες - Έργα
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

To Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει εμπιστευθεί πληθώρα σημαντικών έργων στη SingularLogic για περισσότερα από 10 χρόνια.

Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου Έξι Εισαγγελιών Πρωτοδικών

Το έργο αφορούσε την επέκταση του πληροφοριακού συστήματος Ποινικού Μητρώου της κεντρικής υπηρεσίας σε έξι μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλο).

Επιχειρηματικές προκλήσεις

 

Το παλαιό σύστημα, λόγω και του ότι ήταν χειρογραφικό, λειτουργούσε με αργό ρυθμό ως προς την παροχή των πληροφοριών και ήταν επισφαλές ως προς την αξιοπιστία του, περιείχε δε σε αρκετά μεγάλο ποσοστό αδρανές υλικό, το οποίο με τον όγκο του επιβάρυνε τη χρήση των αρχείων.  Επίσης οι συνδέσεις επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων Ποινικού Μητρώου αλλά και των δικαιουμένων να λάβουν γνώση των πληροφοριών τους ήταν ευκαιριακές. Ο έλεγχος της ακρίβειας, πληρότητας και ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων του δικαίου σε ό,τι αφορά το θεσμό του Ποινικού Μητρώου ήταν δυσχερής και οι κίνδυνοι καταστροφής των στοιχείων αρκετοί.  Το απόρρητο του περιεχομένου του δεν εξασφαλίζοταν πλήρως, είχε σημαντικό λειτουργικό κόστος καθώς και περιπτώσεις νόθευσης. Ο χρόνος έκδοσης των πιστοποιητικών ήταν σημαντικός λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας. Επίσης, δεν ήταν δυνατή η αξιοποίηση των τηρουμένων στοιχείων για επιστημονική έρευνα, εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης και χάραξη νέων πολιτικών στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας.

Λύση

 

Το έργο αποτελούνταν από τα εξής:

  • Εισαγωγή δεδομένων των ατομικών δελτίων Ποινικού Μητρώου που τηρούνται στα Τμήματα Ποινικού Μητρώου των έξι Εισαγγελιών Πρωτοδικών στο πληροφοριακό σύστημα
  • Επεξεργασία των δεδομένων αυτών με σκοπό την αυτοματοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης όλων των μέχρι τώρα βεβαιουμένων κατά το χειρογραφικό σύστημα στοιχείων
  • Μηχανογράφηση κάθε διαδικασίας που διεκπεραιώνεται από το Τμήμα Ποινικού Μητρώου
  • Ηλεκτρονική έκδοση Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου
  • Στατιστική ανάλυση των δεδομένων

Το σύστημα (ως επέκταση του συστήματος της κεντρικής υπηρεσίας) βασίστηκε στην υλοποίηση εφαρμογών αρχιτεκτονικής client/server πολλαπλών επιπέδων τεχνολογίας J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Η λύση υλοποιήθηκε πάνω στα Oracle RDBMS/Application server λογισμικά. Παρασχέθηκαν όλες οι υπηρεσίες ασφαλούς εισαγωγής των δεδομένων των στοιχείων ποινικού μητρώου, υλοποιήθηκε υποδομή δημοσίου κλειδιού (PKI), πύλη εξυπηρέτησης των πολιτών καθώς και σύστημα πολυδιάστατης διοικητικής πληροφόρησης.

Οφέλη

 

  • Εξάλειψη παλαιού και αδρανούς υλικού
  • Ομογενοποίηση εφαρμογής των κανόνων του δικαίου σε ό,τι αφορά το θεσμό του Ποινικού Μητρώου
  • Κατακόρυφη αύξηση της ασφάλειας της διαδικασίας και εξάλειψη λαθών και κακόβουλων ενεργειών
  • Δραστική μείωση του χρόνου έκδοσης των δελτίων
  • Δυνατότητα ποιοτικής ανάλυσης των τηρουμένων στοιχείων

Δείτε Επίσης

Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...