Πελάτες - Έργα
Υπουργείο Οικονομικών

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία για τη σωστή, σύννομη και αποτελεσματική χρηματοοικονομική διοίκηση του Ελληνικού Κράτους.
 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Η SingularLogic  συμμετέχοντας σε ένωση εταιρειών με τις εταιρείες Deloitte & Unisystems, υλοποίησε έργο για την ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το σύστημα αυτό αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα παρακολούθησης, ελέγχου και ορθολογικής απεικόνισης των οικονομικών μεγεθών της Κεντρικής Κυβέρνησης.
 

Επιχειρηματικές προκλήσεις
 • Ομογενοποίηση διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων
 • Νέο μοντέλο λειτουργίας στο ΓΛΚ με τυποποίηση και κεντρικό έλεγχο διαδικασιών
 • Έγκυρη & Έγκαιρη πληροφόρηση για τα μεγέθη του Προϋπολογισμού
 • Εκσυγχρονισμός της λογιστικής παρακολούθησης μέσω Διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα του δημοσίου
 • Μία μοναδική πηγή πληροφόρησης για τον προϋπολογισμό και τη λογιστική
 • Ενιαίο σύστημα για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού
Λύση
 • Υλοποιήθηκε ΠΣ το οποίο περιλαμβάνει :
  • Προϋπολογισμό Κεντρικής Κυβέρνησης (Τακτικός Π/Υ,  ΠΔΕ),
  • Λοιποί Προϋπολογισμοί (Περιφέρειες, Δήμος Αθηναίων κλπ)
  • Διπλογραφική Λογιστική
  • Δημοσιονομικός Έλεγχος μέσω ΥΔΕ
  • Διαχείριση εγγράφων και Πρωτόκολλο
  • Interfaces με εξωτερικούς φορείς: ΓΓΠΣ, Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΛΔΑΠ, ΕΑΠ, κ.α.
  • Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence)
  • Ανταλλαγή δεδομένων και δημοσιοποίηση στοιχείων μέσω Portal
 • Υλοποίηση βασισμένη σε SAP
 • Κεντρική υποδομή και πρόσβαση των 1.300 χρηστών
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης σε πανελλαδική κλίμακα
Οφέλη
 • Παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού  σε πραγματικό χρόνο
 • Δεν επιτρέπονται υπερβάσεις Πιστώσεων του Προυπολογισμού
 • Αξιόπιστη & έγκαιρη πληροφόρηση για τα μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού
 • Εφαρμογή της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης
 • Πλήρης διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα του δημοσίου
 • Ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των χρηστών των Κεντρικών Διευθύνσεων και των ΥΔΕ
 • Τυποποίηση, ενιαία εφαρμογή και κεντρικός έλεγχος διαδικασιών
 • Δυνατότητα επέκτασης λειτουργικότητας

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Η SingularLogic υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και σήμερα το σύστημα περιλαμβάνει την προσαρμοσμένη...
H SingularLogic ανέλαβε την  υλοποίηση της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης του ΟΤΕ (www.ote.gr), μέσω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών.