Πελάτες - Έργα

BULGARIA-K JSC - SingularLogic Enterprise ERP

Το 2004, η Singular Logic Bulgaria ολοκλήρωσε με επιτυχία την εφαρμογή του συστήματος SingularLogic Enterprise ERP στην εταιρεία Bulgaria K JSC. Το σύστημα καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και όλων των θυγατρικών της.

Επιχειρηματικές προκλήσεις

Κατά την περίοδο υλοποίησης του συστήματος, στην Bulgaria-K JSC υπήρχαν ξεχωριστές μονάδες πληροφοριών, οι οποίες προσπαθούσαν να καλύψουν το ευρύτερο φάσμα των διαδικασιών πληροφόρησης και να παρέχουν πληροφορίες και επιχειρησιακή διαχείριση. Αυτές όμως δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως επί το πλείστον για τον αυτοματισμό της επεξεργασίας πληροφοριών και ορισμένων δραστηριοτήτων και όχι για την ανάλυση, τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Υπήρχαν λοιπόν πολλές ασυνέπειες σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας.

Λύση

Προτού επιλέξουν τη Singular Logic Bulgaria και το προϊόν της SingularLogic Enterprise ERP, η εταιρεία είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να εφαρμόσει την πλατφόρμα SAP χωρίς επιτυχία.Το έργο πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια. Το πρώτο αφορούσε τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες καθώς και τις αναλυτικές ικανότητες της μητρικής εταιρείας, και το δεύτερο στάδιο αφορούσε τη διαδικασία παραγωγής και τις δραστηριότητες θυγατρικών εταιριών.

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός της καθορισμένης προθεσμίας και εντός του προϋπολογισμού.

Οφέλη
  • Το σύστημα κατάφερε να καλύψει όλες τις διαδικασίες και κυρίως να επιλύσει μια σειρά προβλημάτων παραγωγής που είχαν συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία απόκτησε δυνατότητα σχεδιασμού και παρακολούθησης της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, του άμεσου και έμμεσου κόστους παραγωγής, και δυνατότητα παρακολούθησης της διατήρησης και της ικανότητας των μονάδων παραγωγής κ.λπ.
  • Η εταιρεία είχε άμεση πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σε ενιαία βάση και σε εταιρικό επίπεδο
  • Αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες και οι ροές δεδομένων
  • Αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων

Δείτε Επίσης

Η επιλογή Ο Δήμος Πειραιά για τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του, εμπιστεύτηκε την πολυετή εμπειρία που διαθέτει η SingularLogic στην παροχή ευέλικτων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε Οργανισμούς...
Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και mobile εφαρμογής για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου Υγεία.
Το 2007, σε συνεργασία με τη Singular Logic Bulgaria, η εταιρεία υλοποίησε με επιτυχία το ολοκληρωμένο σύστημα SingularLogic Enterprise ERP. Με την πάροδο του χρόνου, το πρόγραμμα εξελίχθηκε, και...
Η P.I.C. Co. SA και η Singular Logic Bulgaria συνεργάζονται από το 2004, όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε με επιτυχία την υλοποίηση του SingularLogic Enterprise ERP. Στο επόμενο στάδιο, προστέθηκε το...