Πελάτες

Υπουργείο Οικονομικών

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών και είναι η αρμόδια κρατική υπηρεσία για τη σωστή, σύννομη και αποτελεσματική χρηματοοικονομική διοίκηση του Ελληνικού Κράτους.