Πελάτες

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ

Η ελληνική φαρμακευτική εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ιδρύθηκε το 1984 και γρήγορα αναπτύχθηκε σε μια σημαντική εταιρεία στην ελληνική φαρμακευτική αγορά.  Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ διαμορφώθηκε μια δεκαετία αργότερα ως η κοινοπραξία μεταξύ της εταιρείας Eli Lilly & Company και της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ. 
Σήμερα η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ αποτελεί μια από τις δέκα πρώτες εταιρείες στην ελληνική φαρμακευτική αγορά και είναι ο αποκλειστικός  αντιπρόσωπος της Eli Lilly & Company στην Ελλάδα.
 

Σφάλμα | SingularLogic