Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Θέλουμε να παρέχουμε αξιόπιστες και κοινωνικά υπεύθυνες υπηρεσίες και προϊόντα εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ασφάλειας Πληροφοριών, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO14001 και ISO 27001.

Για τη SingularLogic η ποιότητα αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001 και καλύπτει όλες τις κύριες επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Οι  στρατηγικοί του άξονες συνοψίζονται τις ακόλουθες παραμέτρους:

  • Δουλεύουμε συστηματικά και αποτελεσματικά
  • Στοχεύουμε στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας
  • Βελτιώνουμε συνεχώς την επιχειρηματική μας λειτουργία

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  αναγνωρίζει τις διεργασίες, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργεί η εταιρεία, καθώς και την αλληλουχία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Η εταιρεία καθορίζει μέσα από το Σύστημα Ποιότητας τα κριτήρια και τις απαιτούμενες μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή των διεργασιών, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών. Επιπλέον, οι κύριες διεργασίες του παρακολουθούνται και μετρούνται με σκοπό την επιβεβαίωση της επίτευξης των προκαθορισμένων αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωσή τους.

 

Η SingularLogic εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου για το Περιβάλλον ISO 14001, το οποίο καλύπτει όλες τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της SingularLogic.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές πλευρές και τυχόν επιπτώσεις της λειτουργίας της εταιρίας στο περιβάλλον, και προσδιορίζει τα περιβαλλοντικά προγράμματα και στόχους που θα τη βοηθήσουν να αποφεύγει αποτελεσματικά την ρύπανση του περιβάλλοντος και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση.
Επιπλέον, διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση του περιβαλλοντικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ο αποτελεσματικός έλεγχος της συμμόρφωσης της εταιρείας με αυτό.

Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των περιβαλλοντικών προγραμμάτων μπορείτε να δείτε εδώ

Η SingularLogic εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001. Οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται αφορούν:

  • Στο σχεδιασμό και ανάπτυξη, πωλήσεις, ολοκλήρωση λύσεων λογισμικού και διαχείριση έργων για έργα διαβαθμισμένης ασφάλειας που υλοποιούνται στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα 
  • Στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενιας και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών πληροφορικής στα data centers της εταιρείας στην Αθήνα.

H εφαρμογή του ΣΔΑΠ στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της SingularLogic από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
  • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
  • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
  • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,
  • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001.

 

Multimedia Gallery