Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης

Θέλουμε να παρέχουμε αξιόπιστες και κοινωνικά υπεύθυνες υπηρεσίες και προϊόντα εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ασφάλειας Πληροφοριών και Υπηρεσιών Πληροφορικής, όπως επιβεβαιώνεται από τις σχετικές πιστοποιήσεις κατά ISO 9001, ISO14001, ISO 27001 και ISO 20000.

Για τη SingularLogic η ποιότητα αποτελεί επένδυση στρατηγικής σημασίας για την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 και καλύπτει όλες τις κύριες επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Συγκεκριμένα:

•    Ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, άμεση & έμμεση προώθηση και πώληση προϊόντων και λύσεων λογισμικού,
•    Διαχείριση προϊόντων λογισμικού και έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
•    Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης, εγκατάστασης, συντήρησης, εκπαίδευσης και υποστήριξης προϊόντων και λύσεων λογισμικού,
•    Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
•    Παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών,
•    Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επιχειρησιακών διεργασιών και λειτουργιών ΙΤ και υπηρεσιων πληροφορικής μέσω διαδικτύου.
•    Ανάλυση, σχεδιασμός και υλοποίηση έργων ασφάλειας πληροφορικών συστημάτων

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας  αναγνωρίζει τις διεργασίες, σύμφωνα με τις οποίες λειτουργεί η εταιρεία, καθώς και την αλληλουχία και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Η εταιρεία καθορίζει μέσα από το Σύστημα Ποιότητας τα κριτήρια και τις απαιτούμενες μεθόδους για την αποτελεσματική εφαρμογή των διεργασιών, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών. Επιπλέον, οι κύριες διεργασίες του παρακολουθούνται και μετρούνται με σκοπό την επιβεβαίωση της επίτευξης των προκαθορισμένων αποτελεσμάτων και τη συνεχή βελτίωσή τους.

Η SingularLogic εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου για το Περιβάλλον ISO 14001:2015, το οποίο καλύπτει όλες τις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες της SingularLogic.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναγνωρίζει τις περιβαλλοντικές πλευρές και τυχόν επιπτώσεις της λειτουργίας της εταιρίας στο περιβάλλον, και προσδιορίζει τα περιβαλλοντικά προγράμματα και στόχους που θα τη βοηθήσουν να αποφεύγει αποτελεσματικά την ρύπανση του περιβάλλοντος και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση.
Επιπλέον, διασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση του περιβαλλοντικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και ο αποτελεσματικός έλεγχος της συμμόρφωσης της εταιρείας με αυτό.

 

Η SingularLogic εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001:2013. Οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται αφορούν:

 • Στο σχεδιασμό και ανάπτυξη, πωλήσεις, ολοκλήρωση λύσεων λογισμικού και διαχείριση έργων για έργα διαβαθμισμένης ασφάλειας που υλοποιούνται στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα 
 • Στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενιας και διαχείρισης συστημάτων και υποδομών πληροφορικής στo data center της εταιρείας στην Αθήνα.

H εφαρμογή του ΣΔΑΠ στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Προστασία των υπολογιστικών πόρων και της διακινούμενης πληροφορίας στις υπηρεσίες της SingularLogic από κάθε απειλή, εσωτερική ή εξωτερική, σκόπιμη ή τυχαία,
 • Συστηματική αποτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων που αφορούν στη διασφάλιση πληροφοριών, προσβλέποντας στην ορθή και έγκαιρη διαχείρισή τους,
 • Αρχειοθέτηση δεδομένων, αποφυγή ιών και εξωτερικών εισβολών, έλεγχο πρόσβασης στα συστήματα, καταγραφή όλων των περιστατικών ασφαλείας και διαχείριση απρόσμενων εξελίξεων,
 • Διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και την διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό,
 • Πλήρη δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας στην πιστή εφαρμογή και στη συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΠ, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001.

 

Η SingularLogic εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής (ΣΔΥΠ),  σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 20000-1:2018. Οι δραστηριότητες, οι οποίες καλύπτονται αφορούν:

 • Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής Datacenter (σύμφωνα με τον Κατάλογο Υπηρεσιών Πληροφορικής)

 

Η εφαρμογή του ΣΔΥΠ στοχεύει στα ακόλουθα:

 • Την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής υψηλής ποιότητας, η οποία συνίσταται:
  • Στην επίτευξη των προδιαγραφών, στόχων εξυπηρέτησης και συμβατικών υποχρεώσεων απέναντι στους πελάτες,
  • Στην παροχή υψηλών επιπέδων διαθεσιμότητας  και αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών,
  • Στην ταχεία ανταπόκριση στα αιτήματα πελατών εντός των προβλεπόμενων χρόνων
 • Να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές κείμενες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 • Να μεγιστοποιήσει την αξιοποίηση των πληροφοριακών πόρων της SingularLogic.
 • Το σχεδιασμό, εφαρμογή, παρακολούθηση, ανασκόπηση, διατήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχειρίσεως Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO 20000-1, το οποίο εξασφαλίζει τη βέλτιστη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα διαχείρισης των υπηρεσιών και μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών, μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων, περιοδικών ανασκοπήσεων των υπηρεσιών και του Συστήματος, μέτρησης ικανοποίησης των πελατών, καθώς και περιοδικών επιθεωρήσεων από εξειδικευμένα τρίτα μέρη.