Προϊόντα

CompakG

Το πληροφοριακό σύστημα SingularLogic CompakG αποτελεί τη βέλτιστη λύση επιχειρησιακού λογισμικού για μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου,  που απαιτούν πλούσια και σε βάθος λειτουργικότητα αλλά και ευελιξία, έτσι ώστε να προσαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές συνθήκες.

Ενσωματώνει την τεχνογνωσία παλαιότερων αντίστοιχων προϊόντων της SingularLogic και επιχειρησιακή γνώση από εκατοντάδες εγκαταστάσεις στην αγορά που δραστηριοποιείται, ενώ είναι ανεπτυγμένο σε σύγχρονη τεχνολογία, δίνοντας ώθηση στο μέλλον των επιχειρήσεων που το επιλέγουν.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του CompakG ERP είναι η ενσωμάτωση εξειδικευμένης λειτουργικότητας διαφορετικών κλάδων, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για Χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, Τηλεπικοινωνιακούς και Οργανισμούς του Δημοσίου τομέα.

 • Οικονομικό Κύκλωμα:
  • Γενική Λογιστική
  • Αναλυτική Λογιστική
  • Διαχείριση Παγίων
  • Διαχείριση πιστωτών-προμηθευτών
  • Αξιόγραφα – Τράπεζες
  • Προϋπολογισμός (budget)
  • Χρηματοροές (cash-flow)
  • Παρακολούθηση έργων
  • Ισολογισμό
 • Εμπορικό Κύκλωμα:
  • Αποθήκες
  • Διαχείριση Πελατών-Χρεωστών
  • Παραγγελιοληψία/Τιμολόγηση
  • Διαχείριση Αγορών
  • Κοστολόγηση Εισαγωγών
 • Παραγωγή:
  • Δεδομένα Παραγωγής
  • Έλεγχος Παραγωγής
  • MRP/MPS
  • Capacity Planning
  • Κοστολόγηση παραγωγής
  • Προκοστολόγηση είδους-προσφοράς-παραγγελίας
 • CompakG Statistics Business Intelligence (ΒΙ) & CompakG Web

Γενικές Δυνατότητες

 • Πολυεταιρικότητα, υπερεταιρικές οντότητες, υπερεταιρικές πολιτικές, πολυνομισματικότητα (ταυτόχρονη παρακολούθηση σε πολλά νομίσματα).
 • Παρακολούθηση μη αξιακών δεδομένων σε λογαριασμούς στην λογιστική (πχ ποσότητες ή KW/h σε κάποιες παραγωγικές)
 • Πλήρης υποστήριξη σύνθετων εμπορικών πολιτικών, εγγυοδοσίας, τελωνειακών αποθηκών, προτεραιότητας διανομής αποθέματος, παρακολούθηση και ανάκληση παρτίδας, παρτίδες δημοσίου.
 • Απεριόριστος αριθμός εκπτώσεων, φόρων, επιβαρύνσεων, ελαφρύνσεων, τρόπων πληρωμής σε επίπεδο γραμμής παραστατικού.
 • Διασπορά εμπορευμάτων, τελωνειακές αποθήκες.
 • Επιχειρησιακό σύστημα ασφαλείας και παρακολούθησης χρηστών
  • σύνδεση με το Active Directory των Windows
  • δυνατότητα ορισμού σε επιχειρησιακό επίπεδο των οντοτήτων στις οποίες θα έχει πρόσβαση κάθε χρήστης / ρόλος / ομάδα χρηστών.
  • εκτεταμένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής ενεργειών των χρηστών. Στο σύστημα αυτό ορίζονται πολλαπλά επίπεδα παρακολούθησης.
 • Διασυνδεσιμότητα με τρίτα συστήματα (built to connect):
  • αρχιτεκτονική που επιτρέπει εύκολη επικοινωνία με τρίτες εφαρμογές
  • έτοιμοι connectors για συστήματα warehouse management (πχ Aberon), SFA, CRM (Microsoft CRM, Siebel CRM) κλπ.

Υιοθέτηση επιχειρησιακών οντοτήτων των μεγάλων επιχειρήσεων

Πλήρης υιοθέτηση των επιχειρησιακών οντοτήτων Strategic Business Unit (SBU), business segment (bssg), distribution channel, project, sale point. Το SBU για παράδειγμα είναι ουσιαστικά εταιρεία μέσα στην εταιρεία. Εξυπηρετεί μια καλά ορισμένη αγορά όπου η διοίκηση κάνει το στρατηγικό σχεδιασμό της. Ένα SBU μπορεί να διαπερνά οριζόντια όλη την εταιρεία ή μπορεί να είναι ένα κομμάτι της που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες. Επιπλέον μπορεί να έχει δικούς του στόχους, ανταγωνιστές και πολιτικές και εναπόκειται στην εταιρεία να ρυθμίσει τις όποιες αρμοδιότητές του και πως θα το «στήσει».

Απεριόριστος αριθμός μονάδων μέτρησης στα είδη και απόθεμα σε όλες τις μονάδες μέτρησης

Απεριόριστος αριθμός διαστάσεων στα είδη

Απεριόριστοι ομαδικοί και ελεύθεροι κωδικοί με οριζόμενο τύπο σε όλα τα βασικά (master) αρχεία και στις κινήσεις της εφαρμογής

Ευέλικτο σχήμα δημιουργίας δυναμικών εγκριτικών ροών

 • Κύκλος προμηθειών με πολλά στάδια
 • Εφαρμογή  διαφορετικής εγκριτικής ροής ανά στάδιο κύκλου προμηθειών
 • Δυναμικός τρόπος δημιουργίας ροών
 • Εγκριτική ροή με πολλαπλά  βήματα (εγκριτές)
 • Βήματα με πολύπλευρο τρόπο ορισμού των προσώπων – εγκριτές
 • Βήμα με δυνατότητα εκτέλεσης πολλών ενεργειών : Approve, Back, Reject , Goto (μετάβαση σε άλλο στάδιο)
 • Manual ή automatic επιλογή εγκριτικής ροής
 • Δυνατότητα διαφορετικής εγκριτικής ροής ανά γραμμή αίτησης
 • Αυτόματη επιλογή βάσει παραμετρικών επιπέδων, όπως  χαρακτηριστικών ειδών, αξίας αίτησης, κ.ά.

ΟΙΚΟΝΟΜIKΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 • Παρακολούθηση πολλών εταιρειών ταυτόχρονα
 • Δεντρική Απεικόνιση εταιρειών (Μητρικές – Θυγατρικές) για λόγους Consolidation
 • Ισολογισμός σε επίπεδο SBU
 • Δυνατότητα on-line και off-line Consolidation
 • Αυτόματοι Μερισμοί ή ενημέρωση της κίνησης με αυτόματο μερισμό από αρχείο excel
 • Παρακολούθηση Κέντρων Κόστους / Κέρδους
 • Επαναλαμβανόμενα  / Προκατασκευασμένα Άρθρα
 • Πολλαπλές Λογιστικές Περίοδοι ανά εταιρεία, Πολλαπλές περιόδους Ισολογισμού
 • Εκτεταμένες δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων (Εισαγωγή – Εξαγωγή εγγραφών)
 • Αποτίμηση υπολοίπων σε Ξένο Νόμισμα (Συναλλαγματικές Εγγραφές)
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία κλεισίματος / ανοίγματος χρήσης
 • Σενάρια Μαζικών εγγραφών (εργασίες τέλους έτους – μεταφορές υπολοίπων κ.λπ.)
 • Reconciliation Λογαριασμών

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ

 • Παρακολούθηση των Παγίων πολλών εταιρειών ταυτόχρονα.
 • Παρακολούθηση πολλαπλών μητρώων με διαφορετικές παραμέτρους για τον υπολογισμό αποσβέσεων ανά μητρώο.
 • Αυτόματη διαδικασία αναπροσαρμογών βάση αναπτυξιακών νόμων
 • Προϋπολογιστικές Αποσβέσεις (πολλαπλά σενάρια)
 • Υπέρ-αποσβέσεις Εταιρείας (απόσβεση πέραν της αξία του παγίου) κατ’ επιλογή.
 • Βελτιώσεις Παγίων
 • Παρακολούθηση παγίων σε τρίτους

 

Διαχείριση πιστωτών-προμηθευτών Πελατών-Χρεωστών

 • Κωδικοποίηση πιστωτή οριζόμενη από τον χρήστη, αυτόματα από το σύστημα με προαιρετική χρήση δυναμικών πεδίων ή και συνδυασμός των δύο μεθόδων
 • Έλεγχος ορθότητας ΑΦΜ και ύπαρξης του στο σύστημα σε άλλους συναλλασσόμενους ή υποκαταστήματα
 • Ορισμός ομάδας σεναρίου πακέτων πληρωμής
 • Ορισμός πολυάριθμων διευθύνσεων και τηλεφώνων για το κεντρικό αλλά και τα υποκαταστήματα
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση και συγχρονισμός με Outlook
 • Ενεργοποίηση εγκριτικών ροών για το κύκλωμα των αυτόματων πληρωμών
 • Πλήρη παραμετροποίηση ως προς τα οικονομικά στοιχεία που θα μεταβληθούν από την κίνηση μέσα από την χρήση των αιτιών κίνησης
 • Αυτόματες εγγραφές φόρων και αντιστοίχισή τους  με τα τιμολόγια
 • Δυνατότητα ενημέρωσης ελεύθερων οικονομικών αθροιστών σε επίπεδο κίνησης αλλά και ισοζυγίου
 • Παρακολούθηση κατά SBU (strategic business unit), business segment, distribution channel, project, κλπ.
 • Πακέτα πληρωμών
 • Εγκριτικές ροές για την αποπληρωμή τιμολογίων προμηθευτών
 • Κύκλος Πληρωμών

 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Το υποσύστημα αξιόγραφων παρακολουθεί  εισπρακτέα και πληρωτέα αξιόγραφα. Στην ευρύτερη έννοια το αξιόγραφο μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση αξιών με καταληκτική ημερομηνία,  και οδηγεί σε πολλαπλές εκτυπώσεις ληξιαρίων  (εγγυητικές επιστολές, δόσεις δανείων,  κ.α.).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BUDGET)

 • Παρακολούθηση πολλαπλών Προϋπολογισμών
 • Δημιουργία προϋπολογισμών βάση πραγματικών στοιχείων προηγούμενων χρήσεων
 • Παρακολούθηση πολλαπλών αναθεωρήσεων
 • Παρακολούθηση σε επίπεδο παραμετρικής περιόδου (μήνας, έτος, ημερολογιακό διάστημα)
 • Αυτόματη κατανομή σε μικρότερα διαστήματα με παραμέτρους εποχικότητας
 • Δυνατότητα on-line ελέγχου προϋπολογισμού
 • Συγκριτικές καταστάσεις προϋπολογισμών

 

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ (CASH-FLOW)

 • Παρακολούθηση – αποτύπωση των χρηματοροών της επιχείρησης
 • Πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων ανά ημερομηνία
 • Σχεδιασμός απαιτήσεων/οφειλών/διαθεσίμων
 • Παρακολούθηση ροής απαιτήσεων/οφειλών/διαθεσίμων σε νόμισμα
 • Ενημέρωση πολλαπλών σεναρίων (τρέχουσας/βραχυπρόθεσμης/μεσοπρόθεσμης ροής διαθεσίμων)
 • Αναθεωρήσεις
 • Άντληση στοιχείων από:
  • Λογιστική ( Γενική – Αναλυτική )
  • Παραγγελιοληψία – τιμολόγηση
  • Πελάτες – Προμηθευτές - Αξιόγραφα
  • Αγορές

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/CONSOLIDATION

 • Παρακολούθηση Πολλαπλών Εντύπων
 • Παραμετρικός ορισμός των στοιχείων κάθε εντύπου
 • Δεντρική μορφή των στοιχείων του εντύπου και δυνατότητα δημιουργίας φόρμουλας από άλλα πεδία του εντύπου, καθώς επίσης και συνόλων και υποσυνόλων
 • Συνδυασμός με τη διαδικασία Consolidation
 • Τύποι Εντύπων
 • Σύγκριση με άλλους ισολογισμούς (προηγούμενων περιόδων / χρήσεων)

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

 • Φυσική-Λογική αποθήκη
 • Παρακολούθηση Serial Number, Παρτίδας, Θέση αποθήκης, barcode
 • Απεριόριστες μονάδες μέτρησης και απόθεμα ανά μονάδα μέτρησης
 • Απεριόριστος αριθμός διαστάσεων (πρότυπο διαστάσεων ανά είδος),
 • Εναλλακτικά είδη
 • Απεριόριστος αριθμός ομαδικών κωδικών και ελεύθερων πεδίων στα master και στην κίνηση
 • Ιεραρχικές κατηγορίες ομαδικών κωδικών
 • Υποστήριξη κιτ/σετ, εναλλακτικών ειδών
 • Εγγυοδοσίες, συσκευασίες
 • Πολλαπλές μέθοδοι αποτίμησης
 • Εργασίες απογραφής (φυσική, λογιστική, διαφορές)
 • Δείκτες/KPI΄s (κυκλοφοριακή ταχύτητα, ABC analysis)
 • Παρακολούθηση κατά SBU (strategic business unit), business segment, distribution channel, project, κλπ.

 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑ-ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Προσφορές, Προπαραγγελίες, Παραγγελίες, Προτιμολόγια, Παραστατικά και αντίστοιχοι μετασχηματισμοί
 • Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι
 • Αυτόματη επιλογή παρτίδας
 • Εξέλιξη παραστατικού (εμφάνιση από που προήλθε και σε τι εξελίχθηκε)
 • Επιλεκτική ανάθεση αποθεμάτων
 • Online δέσμευση
 • Ιεραρχίες ομαδικών κωδικών
 • Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι βασιζόμενοι στην αρχιτεκτονική των συνδεόμενων οντοτήτων σε επίπεδο μονάδας μέτρησης και διάστασης
 • Τιμολόγηση εξωτερικού (παρακολούθηση νομίσματος συναλλαγής, συναλλασσόμενου και εταιρείας ταυτόχρονα)
 • Διασπορά εμπορευμάτων (προκαθορισμένοι κανόνες διάθεσης αποθεμάτων)
 • Συμβάσεις πωλήσεων
 • Πιστωτικά τζίρου
 • Τριγωνικές πωλήσεις
 • Πιστωτική πολιτική

 

ΑΓΟΡΕΣ

 • Αιτήσεις αγορών (εγκρίσεις)
 • Προσφορές, Προπαραγγελίες, Παραγγελίες, Προτιμολόγια, Παραστατικά και αντίστοιχοι μετασχηματισμοί
 • Πολλαπλοί αποθηκευτικοί χώροι
 • Απεριόριστοι ομαδικοί και ελεύθεροι κωδικοί στην κίνηση
 • Ιεραρχίες ομαδικών κωδικών
 • Δυναμικές εγκριτικές ροές
 • Είδη ανά προμηθευτή
 • Αντιστοίχιση ειδών/μονάδων μέτρησης διαστασεολογίων του προμηθευτή με τα αντίστοιχα της εταιρείας