Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές

Η SingularLogic, γνωρίζοντας σε βάθος τις διαιδκασίες και τις ανάγκες των επιχειρήσεων του Χρηματοοικονομικού τομέα, έχει δημιουργήσει μία σειρά εφαρμoγών οι οποίες καλύπτουν  είτε τις κύριες εξειδικευμένες λειτουργίες τους (όπως στους τομείς Leasing, Factoring, Collections), είτε τις βασικές οριζόντιες διαδικασίες προσαρμοσμένες όμως στις ανάγκες του κλάδου.

Το χαρτοφυλάκιο των Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών της SingularLogic αποτελείται από τις εξής εφαρμογές :