Υπηρεσίες

SingularLogic Data Center

Η SingularLogic στο πλαίσιο της στρατηγικής της επιλογής για δραστηριοποίηση στην παροχή Υπηρεσιών Outsourcing σε επιχειρήσεις και οργανισµούς του μεγάλου ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αναθέσει / ή να µεταφέρει µία ή πολλές από τις βασικές λειτουργίες που αφορούν στην κεντρική διαχείριση εφαρµογών, επικοινωνιών, συστηµάτων Πληροφορικής αλλά και επιχειρησιακών διαδικασιών της επιχείρησής ή οργανισµού του στην SingularLogic, ως εξωτερικό συνεργάτη, υπό τη µορφή Outsourcing.

Για την υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής, η SingularLogic έχει δηµιουργήσει ένα υπερσύγχρονο Data Center καθώς και σηµαντικές υποδοµές και µοντέλα λειτουργίας Data Center βασισµένα σε διεθνή πρότυπα, µε στόχο την αξιόπιστη διαχείριση και παροχή υπηρεσιών (Service Level Management και Service Level Agreements).

Το υπολογιστικό κέντρο της SingularLogic πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας ενός σύγχρονου Datacenter και είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 9001:2008, καθώς και τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας πληροφοριών, σύμφωνα με το ISO 27001:2005.

Η παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τις υποδομές ελαχιστοποιεί τα κόστη μεταφέροντάς τα σε λειτουργικό επίπεδο από επένδυση σε πάγια, μειώνει το ρίσκο μεταφέροντας  την ευθύνη λειτουργίας στον πάροχο αλλά και τις δυσλειτουργίες που συνδέονται με την υποστήριξη εσωτερικά της επιχείρησης. Η SingularLogic αναλαμβάνει και εγγυάται (μέσω SLA) τη βέλτιστη διαχείριση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένα στο Data Center. Οι υπηρεσίες IaaS καλύπτουν τις απαιτήσεις για επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity, disaster recovery, backup) και φιλοξενία κεντρικού και desktop εξοπλισμού σε κεντρικοποιοημένη υποδομή στο Data Center.