Υπηρεσίες

Remotely Managed Services

Οι  υπηρεσίες Remotely Managed Services είναι υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης επιμέρους ή συνόλου κεντρικών ΙΤ υποδομών και εφαρμογών μιας επιχείρησης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται απομακρυσμένα είναι πλήρως εναρμονισμένες με το πρότυπο Information Technology Infrastructure Library (ITIL), ενώ  βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας ΙΤ (ΙΤ Best Practices).

Η υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που:

  • διαθέτουν μεγάλα τμήματα πληροφορικής
  • έχουν δώσει ήδη Outsourcing μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (IT ή άλλων) σε τρίτους παρόχους
  • έχουν εξαντλήσει τον κύκλο ζωής του εξοπλισμού πληροφορικής και θα ήθελαν να στραφούν σε ένα Data Center νοικιάζοντας χώρο και πόρους
  • Άμεση μείωση λειτουργικών δαπανών
  • Απόσβεση μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος
  • Μειωμένη πολυπλοκότητα IT, εξαιτίας της στενής σχέσης με τη SingularLogic, μέσω συμφωνίας εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)
  • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards
  • Παρακολούθηση και έλεγχος της δραστηριότητας του IT και δημιουργία αναφορών, με σκοπό την κατανόηση και τη βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης
  • Επικέντρωση της επιχείρησης  στο κύριο αντικείμενο των δραστηριοτήτων της