Υπηρεσίες

Strategic IT planning - IT Spending Management

Η SingularLogic προσφέρει την υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων, που περιλαμβάνει ανάλυση απαιτήσεων, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, προτάσεις επιχειρησιακών εφαρμογών, στρατηγική επιλογή προμηθευτών και αποτελεσματική διαχείριση IT δαπανών.

Αναλυτικότερα, η υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης IT Δαπανών περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των επιχειρησιακών στόχων και απαιτήσεων από τη διοίκηση της επιχείρησης/πελάτη, καταγραφή της ΙΤ υποδομής της, των επιχειρησιακών εφαρμογών της, καθώς και των ΙΤ δαπανών της. Επίσης, περιλαμβάνει μελέτη των δεδομένων και επιχειρησιακή ανάλυση και ανάπτυξη στρατηγικού πλάνου και εναλλακτικών προτάσεων από ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων της SingularLogic.

Το βέλτιστο μίγμα στρατηγικής καλύπτει όλες τις ανάγκες του οργανισμού σε πληροφοριακές υποδομές, ανασχεδιασμό ΙΤ λειτουργιών, βάσει νέων επιχειρησιακών διεργασιών, πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan), πλάνο ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery), πρόταση επιλεγμένων προμηθευτών-συνεργατών, ολοκληρωμένη διαχείριση κόστους ΙΤ δαπανών και εναλλακτικά σενάρια ανασχεδιασμού διαδικασιών.

Απευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται.
Ειδικότερα είναι κατάλληλο για εταιρίες που διαθέτουν:

  • Μεγάλη πολυπλοκότητα εταιρικών διαδικασιών
  • ΙΤ συμβόλαια συντήρησης και υποστήριξης, τα οποία θα μπορούσαν να εξορθολογήσουν
  • Πολυμορφία, παλιό και ξεπερασμένο εξοπλισμό πληροφορικής, καθώς και σημαντική γεωγραφική διασπορά πληροφοριακών συστημάτων (πιθανά legacy systems)
  • Εταιρίες που χρειάζεται να εφαρμόσουν πολιτικές ασφάλειας των δεδομένων τους και ενδιαφέρονται για σχεδιασμό και υλοποίηση λύσεων επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) και ανάκτησης δεδομένων από καταστροφή (Disaster Recovery)

 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες Strategic IT planning - IT Spending Management:

  • Άμεση μείωση σταθερών και επαναλαμβανόμενων ΙΤ λειτουργικών δαπανών, με αντίστοιχη θετική επιρροή στα αποτελέσματα της εταιρίας
  • Συγκεκριμένο κόστος της υπηρεσίας βάσει συμφωνίας
  • Απόσβεση της υπηρεσίας μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με την επίδραση του σχεδιασμού και την ταχύτητα αποδοχής και υλοποίησης του πλάνου από την επιχείρηση
  • Η ύπαρξη ενός σταθερού ΙΤ στρατηγικού συνεργάτη