Υπηρεσίες

Managed Printing Services (MPS)

Η υπηρεσία Managed Printing Services (MPS) περιλαμβάνει τη διαχείριση του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του εκτυπωτικού εξοπλισμού, με κύριο στόχο τη μείωση του υφισταμένου κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Η υπηρεσία φροντίζει για την αντικατάσταση των αναλωσίμων στις εκτυπωτικές συσκευές και υποστηρίζει για τεχνικά προβλήματα σε 24ωρη βάση το προσωπικό του τμήματος πληροφορικής και τους τελικούς χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες εκτύπωσης, σάρωσης, fax και φωτοαντιγραφής. Υπάρχει επίσης κεντρικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης αιτημάτων (ITSM), διασφαλίζοντας έτσι την παροχή υπηρεσιών εγγυημένου επιπέδου (SLA).

Η υπηρεσία MPS περιλαμβάνει, ανάλυση αναγκών του πελάτη για εκτυπώσεις, σάρωση, fax και φωτοαντίγραφα, μελέτη για τοποθέτηση νέου εκτυπωτικού εξοπλισμού (multifunctional devices), εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού, εκπαίδευση του προσωπικού, κάλυψη πλήρους συντήρησης εξοπλισμού και κόστος ανταλλακτικών, πλήρη κάλυψη κόστους αναλωσίμων (εκτός του χαρτιού), δυνατότητα παροχής ενιαίων χρεώσεων (ασπρόμαυρη/έγχρωμη σελίδα) και τη χρήση όλου του απαιτούμενου λογισμικού για τη διαχείριση αναλωσίμων και reporting.

Aπευθύνεται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, ανεξάρτητα του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται.
Ειδικότερα είναι κατάλληλο για εταιρίες που:

 • Εταιρίες που θέλουν να κάνουν το πρώτο τους βήμα προς την κατεύθυνση του outsourcing
 • Έχουν ήδη κάνει outsourced μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (IT ή άλλων) σε τρίτους παρόχους, όπως ηλεκτρονική αρχειοθέτηση (electronic archiving), ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing), καταχώριση στοιχείων (data entry), τηλεφωνικό κέντρο (call center), εισπρακτικές δραστηριότητες, μισθοδοσία κ.λπ.
 • Έχουν πολλά υποκαταστήματα και επομένως ανάγκες δικτύωσης και απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης
 • Έχουν ανάγκη για 24ωρη τεχνική υποστήριξη (νοσοκομεία, λιανική κ.λπ.)
 • Έχουν πολύ εξοπλισμό εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες Managed Printing Services:

 • Μείωση του κόστους, πρωτογενούς (αναλώσιμα, αποσβέσεις, συντήρηση) και δευτερογενούς (εργατικά, ρεύμα κ.λπ. λειτουργικά έξοδα), για τη λειτουργία του συνόλου του εκτυπωτικού συστήματος (εκτυπωτές, φωτοτυπικά, scanners και fax), με αντίστοιχη θετική επιρροή στα αποτελέσματα της εταιρίας
 • Δυνατότητα πλήρους reporting (ανά συσκευή, κέντρο κόστους, τμήμα, χρήστη, κ.λπ.)
 • Δυνατότητα εφαρμογής πολιτικής εκτυπώσεων και ελέγχου κόστους εκτυπώσεων, μέσω εκχώρησης δικαιωμάτων και budgeting ανά χρήστη
 • Ασφάλεια και διασφάλιση ιδιωτικότητας του συστήματος εκτυπώσεων, με χρήση κωδικών χρήστη ή καρτών πρόσβασης
 • Πλήρη κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και αναλωσίμων
 • Άμεση αποκατάσταση βλαβών (next business day)
 • Υψηλή διαθεσιμότητα υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι εκτυπώσεις μπορούν να ληφθούν από οποιαδήποτε συσκευή του δικτύου (print anywhere)
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα από εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς
 • Απόσβεση μέσα στη διάρκεια της σύμβασης (αποδεικνυόμενο από οικονομική αξιολόγηση)
 • Μειωμένη πολυπλοκότητα IT, εξαιτίας της ομοιομορφίας του εξοπλισμού και λόγω της συμφωνίας εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)
 • Παρακολούθηση περιβαντολλογικών επιπτώσεων (επιστροφές κενών αναλωσίμων)
 • Μείωση του επαναλαμβανόμενου (ετήσιου) κόστους εκτυπώσεων κ.λπ. έως 30%