Υπηρεσίες

Desktop as a Service (DaaS)

Η SingularLogic προσφέρει υπηρεσίες DaaS φιλοξενώντας περιβάλλον desktop pc ή laptop σε κεντρικοποιημένη υποδομή στο Data Center. Tο περιβάλλον των desktop υπολογιστών δεν βρίσκεται πλέον σε τοπική υποδομή αλλά φιλοξενείται στο Data Center και από εκεί παρέχεται σαν κεντρικοποιημένη υπηρεσία.

Η υποδομή desktop σε πόρους του Data Center λειτουργεί με οποιοδήποτε είδος H/W ακόμα και Dummy Terminals, απλοποιεί τη διαχείριση του client,  παρέχει ταχύτερη αναβάθμιση εφαρμογών (software rollout), τυποποιεί και ελέγχει στενά το εργασιακό περιβάλλον των χρηστών, παρέχει ασφάλεια μειώνοντας την πολυπλοκότητα, μειώνει κατά πολύ το κόστος αναβάθμισης εξοπλισμού.
 

Aπευθύνονται σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις ανεξάρτητα του επιχειρηματικού τομέα που δραστηριοποιούνται.
Ειδικότερα είναι κατάλληλες για εταιρίες που:

 • Έχουν ήδη κάνει outsourced μέρος των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων (IT ή άλλων) σε τρίτους παρόχους,
 • Έχουν πολλά υποκαταστήματα και επομένως ανάγκες δικτύωσης και απομακρυσμένης τεχνικής υποστήριξης
 • Διαθέτουν αρκετά εκτεταμένο και παλαιωμένο πάγιο εξοπλισμό πληροφορικής
 • Έχουν ανάγκη για 24ωρη τεχνική υποστήριξη (νοσοκομεία, λιανική κλπ

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις Υπηρεσίες Desktop as a Service - DaaS :

 • Απλοποίηση της διαχείρισης του client αφού λειτουργεί με οποιοδήποτε είδος h/w ακόμα και dummy terminals
 • Το υπολογιστικό περιβάλλον γίνεται περισσότερο ασφαλές, σταθερό και αυξάνει την παραγωγικότητα αφού μπορούν οι χρήστες να εργάζονται από παντού και οποιαδήποτε ώρα (anytime/anyplace)
 • Κεντρικοποιημένο Image ανά client και κεντρική διαχείριση εφαρμογών
 • Μείωση κατά πολύ του κόστους χρήσης και αναβάθμισης εξοπλισμού, αφού μπορεί να λειτουργήσει με τοπικό πολύ χαμηλών προδιαγραφών εξοπλισμό και ανάλογα με τη μηνιαία ζήτηση
 • Μείωση κόστους λόγω τυποποίησης των διαδικασιών δημιουργίας, συντήρησης και αναβάθμισης θέσεων εργασίας σε καθημερινή βάση
 • Βελτιωμένη απόδοση και διαθεσιμότητα : 24/7 υποστήριξη χρηστών με χρήση ειδικών εργαλείων παρακολούθησης από υψηλού επιπέδου τεχνικούς και εγγυημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών (Service Level Agreement – SLA)
 • Άμεση μείωση λειτουργικών και επαναλαμβανόμενων (ετήσιων) δαπανών, με αντίστοιχη θετική επιρροή στα αποτελέσματα της εταιρείας
 • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards και διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας