Υπηρεσίες

Business Continuity as a Service (BCaaS)

Επιχειρησιακή Συνέχεια (Business Continuity) είναι το σύνολο των δράσεων που υλοποιούνται από ένα οργανισμό και διασφαλίζουν ότι οι κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες θα είναι διαθέσιμες στους πελάτες, προμηθευτές και στην ίδια την επιχείρηση.

Η SingularLogic παρέχει υπηρεσίες BCaaS διασφαλίζοντας τη λειτουργική συνέχεια της επιχείρησης σε περιπτώσεις καταστροφής των κεντρικών υποδομών της ή άλλων δυσλειτουργιών. Οι υπηρεσίες  BCaaS, υλοποιούνται για την επιχείρηση/πελάτη στο Datα Center της SingularLogic σύμφωνα με το IT Business Continuity Design και αφορά σε στρατηγικές ανάκτησης και πλάνων (Recovery Strategies & Plans) όπως εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικού, συστημικού λογισμικού, επιχειρηματικού λογισμικού, υλοποίηση διαδικασιών backup και restore, εκπαίδευση προσωπικού, δοκιμές ετοιμότητας, αυτόματη μετάπτωση  της λειτουργίας των συστημάτων από το main site στο disaster site (και αντίστροφα),  managed hosting για τις υποδομές του BCaaS. Το παραπάνω βασικόπακέτο υπηρεσιών μπορεί να συμπληρωθεί με Disaster Site activation.

Παράλληλα, παρέχεται συμβόλαιο εγγυημένου επιπέδου παροχής υπηρεσιών έως 99,99% (Service Level Agreement – SLA).

Η υπηρεσίες BCaaS απευθύνονται σε μεγάλου μεγέθους εταιρίες και οργανισμούς που είναι υποχρεωμένοι από το νόμο, από τη διοίκηση ή μέσω ελέγχου διαχείρισης (IT Auditing) να διαθέτουν πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (Αεροδρόμια, Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, Δημόσιοι Οργανισμοί, Νοσοκομεία, Πολυεθνικές Εταιρείες κλπ). Η Επιχειρησιακή συνέχεια αυτών των πελατών είναι απολύτως απαραίτητη με το ελάχιστο δυνατό downtime. 

 

Οι πελάτες μπορούν να πετύχουν τα παρακάτω οφέλη με τις υπηρεσίες Business Continuity as a Service (BCaaS) :

  • Μείωση επιχειρηματικού και επενδυτικού ρίσκου
  • Mηδενική επένδυση σε πάγια, σταθερά μηνιαία κόστη, μειωμένη πολυπλοκότητα υποδομών και ελαστικότητα στην αύξηση ή μείωση των αναγκών.
  • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού (όχι μόνο IT)
  • Διασφάλιση υψηλής διαθεσιμότητας συστημάτων και υποδομών  (99,99%)
  • Ελαχιστοποίηση του ρίσκου παραβίασης της ασφάλειας και της συμμόρφωσης στα IT Standards (ISO 27001)