Υπηρεσίες

Διοίκηση Έργων

Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη με βαθιά επιχειρηματική κατανόηση, καθοδηγούν, διαχειρίζονται, και ολοκληρώνουν εγκαίρως, επιτυχημένα έργα κρίσιμης σημασίας, παρέχοντας αξία στην επιχειρηματική στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών

Η σωστή εκτέλεση ενός έργου πληροφορικής, σε επίπεδο αντικειμένου, χρόνου, ποιότητας και κόστους, απαιτεί συγκεκριμένο σχεδιασμό, διαχείριση και παρακολούθηση.

Σημαντικά συστατικά για την ολοκλήρωση ενός επιτυχημένου έργου αποτελούν η ακριβής συγκέντρωση των ζητούμενων, η εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η δημιουργία της ομάδας διακυβέρνησής του, για να ακολουθηθεί η κατάλληλη μεθοδολογία και ο σωστός σχεδιασμός που θα δημιουργήσει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε ο οργανισμός να ανταποκρίνεται στοχευμένα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Στη SingularLogic η σωστά σχεδιασμένη επικοινωνία και η χρήση του αναγνωρισμένου πλαισίου διαχείρισης έργων του PMI από τα έμπειρα στελέχη της, αποτελούν τη βάση για την ολοκλήρωση επιτυχημένων έργων που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ανάπτυξη των οργανισμών.

Ταυτόχρονα, η μεγάλη εμπειρία της στη διαχείριση σύνθετων έργων εξασφαλίζει υπηρεσίες διαχείρισης έργων υψηλής ποιότητας που εστιάζουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων των πελατών της.

Εμπειρία και εξειδίκευση στην επιτυχημένη ολοκλήρωση σύνθετων έργων

  • Εκτεταμένη επιχειρηματική κατανόηση σε πολλούς κλάδους
  • Δομημένη Βάση Γνώσης
  • Ικανότητα υλοποίησης σύνθετων έργων
 
Έμπειροι PMs εστιάζουν στην επιτυχημένη υλοποίηση των IT έργων κάθε επιχείρησης ή οργανισμού
Η SingularLogic αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία και γνώση της, τις κατάλληλες τεχνολογίες, τις λύσεις και μεθοδολογίες που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε οργανισμού, για την έγκαιρη και επιτυχημένη ολοκλήρωση σύνθετων έργων, κάθε μεγέθους.
 
  • Project Life Cycle Management

Υπηρεσίες διαχείρισης και διοίκησης έργου που καλύπτουν όλη τη διάρκεια ζωής του, παρέχοντας εγγύηση έγκαιρης ολοκλήρωσης με το συμφωνημένο κόστος, περιεχόμενο και ποιότητα.

  • Project Management Supervision

Εποπτικές υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που έχουν ήδη ομάδα διοίκησης έργου, για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ορθής παρακολούθησης ενός έργου.

 

 

Σφάλμα | SingularLogic