Υπηρεσίες

Διοίκηση Έργων

Η διαρκής ικανοποίηση των πελατών θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και επιβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης κάθε έργου από τη διοίκηση της εταιρίας. Η SingularLogic διαθέτει εμπειρία άνω των 25 ετών στη διοίκηση σύνθετων έργων πληροφορικής, η οποία βασίζεται πάνω στους εξής άξονες:
 
  • Υιοθέτηση διεθνών βέλτιστων πρακτικών με βάση το πλαίσιο διαχείρισης έργων της PMI®: προσαρμόζεται ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες του εκάστοτε έργου και πελάτη, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη προσέγγιση και παρέχοντας σαφή προστιθέμενη αξία σε κάθε έργο ξεχωριστά.
  • Δημιουργία και συντήρηση αποθετηρίου γνώσης: εξασφαλίζει τη μέγιστη υποστήριξη και την τυποποιημένη προσέγγιση στη διαχείριση των έργων, διασφαλίζοντας ότι όλα τα στελέχη διαχείρισης έργων έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες, ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες και έχουν πρόσβαση σε κοινό υλικό και πρότυπα.
  • Μέτρηση απόδοσης και επανεξέταση των διαδικασιών διοίκησης έργων: αποτελεί μια διαδικασία μέσω της οποίας η εταιρία είναι σε θέση να βελτιστοποιεί συνεχώς και να προσαρμόζει τις πρακτικές διαχείρισης έργων, με βάση την εμπειρία και τις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.
  • Επένδυση στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των στελεχών διαχείρισης έργων: μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα επιπρόσθετης κατάρτισης.

 

Success Stories