Υπηρεσίες

Ανάπτυξη Λογισμικού

Η SingularLogic ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για περισσότερα από 30 χρόνια. Το τμήμα ανάπτυξης φροντίζει για τη διαμόρφωση και συνεχή εξέλιξη των προτύπων για την υλοποίηση ευρείας κλίμακας εφαρμογών, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του κόστους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Με βάση αυτή την εμπειρία, έχει δημιουργηθεί ένα πρότυπο πλαίσιο ανάπτυξης εφαρμογών, που είναι ανεξάρτητο από τις τεχνολογίες υλοποίησης (Microsoft, Oracle, Open Source, κλπ.) και το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης σύγχρονων εφαρμογών.

Τα περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη καθορίζονται κάθε φορά από τις ειδικές απαιτήσεις του έργου. Έτσι εξασφαλίζεται η δημιουργία αξιόπιστων και ευέλικτων λύσεων λογισμικού, που είναι σε θέση να βελτιστοποιήσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη και να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα της επένδυσης του.

Με γνώμονα τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η SingularLogic χρησιμοποιεί για την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση λογισμικού, μια προσαρμοσμένη μεθοδολογία υλοποίησης, η οποία είναι εξελικτική, επαναληπτική, προσθετική και αντικειμενοστραφής, και βασίζεται σε ανάπτυξη μέσω πρωτοτύπου, επιτρέποντας έτσι την ταχεία και βέλτιστη υλοποίηση εφαρμογών για ποικίλες πλατφόρμες (cloud, desktop, mobile, κ.λπ.).

Η εταιρία επίσης επενδύει στην συνεχή ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων και των γνώσεων των στελεχών της, σύμφωνα με τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες των κυρίαρχων τεχνολογικών κατευθύνσεων.