Υπηρεσίες

Υποστήριξη IT

Η υποστήριξη σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής είναι ίσης σημασίας με αυτή της απόκτησής τους, καθότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων και δράσεων των σύγχρονων επιχειρήσεων βασίζονται σε αυτά. Αν η λειτουργία των συστημάτων αυτών δεν παρακολουθείται συστηματικά και προληπτικά, αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης τόσο στα κόστη, όσο και στους πελάτες της. Η Singularlogic έχει ειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης IT σε μεγάλους πελάτες και εγκαταστάσεις. Έχοντας αποκτήσει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στα σύνθετα πληροφοριακά περιβάλλοντα πολυεθνικών εταιριών, τραπεζικών οργανισμών, τηλεπικοινωνιακών Φορέων αλλά και του δημόσιου τομέα, έχει επενδύσει σε προϊόντα και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των συστημάτων αυτών. Σημαντικός παράγοντας επιτυχίας στην κατεύθυνση αυτή, είναι μια ολιστική αντίληψη, δηλαδή, η δυνατότητα συντήρησης και υποστήριξης της υποδομής του πελάτη, και όχι απλά μεμονωμένων προϊόντων. Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες από την εγκατάσταση μέχρι και τη λειτουργία. Παρέχονται συνεπώς κάθετες υπηρεσίες υποστήριξης στους ακόλουθους τομείς:

  • Διαμόρφωση και διαχείριση υποδομών IT σε Δίκτυα και Εξυπηρετητές μεγάλων Κατασκευαστικών Οίκων όπως IBM, Hewlett Packard, DELL, Cisco Systems, Oracle και Fujitsu, Λειτουργικά Συστήματα (MS Windows, Linux & Unix), Βάσεις Δεδομένων (Oracle, SQL Server & MySQL) και Εφαρμογές

  • IT Service Management (ITSM) βασιζόμενοι στις Τεχνολογικές Πλατφόρμες Διαχείρισης της Microsoft (System Center) και Hewlett Packard (OpenView) και υποστήριξη μεγάλων Service Level Agreements (SLAs) με τις απαιτούμενες σχετικές αναφορές

  • Διαμόρφωση και διαχείριση συστημάτων Cloud (Private ή Public) βασιζόμενοι σε τεχνολογίες Virtualization Διεθνών κατασκευαστικών οίκων όπως Microsoft Hyper-V, VMWare vSphere, Oracle VM, Citrix XEN κ.ά.

  • Υποστήριξη και Διαχείριση Μεγάλων Βάσεων Δεδομένων βασιζόμενων σε Microsoft SQL Server, Oracle RDBMS & MySQL

  • Διαχείριση σύνθετων και πολύπλοκης λειτουργικότητας εφαρμογών

  • Σχεδιασμός χωρητικότητας (Capacity planning)

Ένα σύγχρονο κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αναλαμβάνει το συντονισμό και είναι το κοινό σημείο αναφοράς και κατεύθυνσης όλων των υπηρεσιών. Το τμήμα διαθέτει απ’ ευθείας τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες είναι διαθέσιμες καθ’ όλη τη διάρκεια των εργάσιμων ωρών, αλλά και σε εκτεταμένο ωράριο ανάλογα με το έργο και τον πελάτη. Η επικοινωνία με το τμήμα υποστήριξης καταχωρείται σε πληροφοριακό σύστημα με μοναδική ταυτοποίηση, επιτρέποντας έτσι την ακριβή παρακολούθηση κάθε αιτήματος σε όλα τα στάδια, ενώ η διαδικασία ελέγχεται μέσω μηχανισμού παρακολούθησης του επιπέδου υποστήριξης καθώς και της αποτελεσματικότητας.

Οι μηχανικοί του τμήματος είναι ικανά και έμπειρα στελέχη της εταιρίας και των συνεργατών της, οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στη σχεδίαση και υποστήριξη δικτύων, συστημάτων και εφαρμογών. Η Singularlogic φροντίζει σε συνεργασία με μεγάλους συνεργαζόμενους οίκους, για τη συνεχή εκπαίδευση των μηχανικών της, μέσω παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και πιστοποίησης, διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μέσω του δικτύου των πιστοποιημένων συνεργατών της.