Λύσεις για Οργανισμούς Υγείας

Η SingularLogic δραστηριοποιείται δυναμικά στον Τομέα της Υγείας, παρέχοντας λύσεις που καλύπτουν όλες τις εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες ενός Οργανισμού Υγείας ανεξαρτήτως μεγέθους, όπως:

 • το Model Hospital Management System (MHMS), το οποίο αποτελεί ένα Πρωτοποριακό Σύστημα Διαχείρισης Νοσοκομείων, που έχει ήδη υλοποιηθεί και εφαρμοστεί σε όλα τα Νοσοκομεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ, στην Ελλάδα  το εξωτερικό, αλλά και
 • εξειδικευμένες περιφερειακές λύσεις, εφαρμογές και υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Οργανισμούς Υγείας.

 

Οι λύσεις που παρέχει η εταιρία απευθύνονται σε οργανισμούς του Ιδιωτικού, αλλά και του Δημόσιου Τομέα, όπως:

 • Νοσοκομεία, Μαιευτήρια και Κλινικές
 • Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα
 • Ομίλους Υγείας που προσφέρουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης
 • Μεμονωμένα Ιδιωτικά Ιατρεία διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων και συνεργαζόμενα ιδιωτικά ιατρεία
 • Μεμονωμένα Εργαστήρια, τα οποία  επιθυμούν να μειώσουν τα κόστη διαχείρισης, να αποκτήσουν καλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και να βελτιστοποιήσουν την εξυπηρέτηση των ασθενών τους.

 

Η SingularLogic παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να αναθέσει ή να μεταφέρει στην εταιρία ως εξωτερικό συνεργάτη, υπό την μορφή Outsourcing, μία ή περισσότερες από τις βασικές λειτουργίες, που αφορούν στην κεντρική διαχείριση εφαρμογών, επικοινωνιών, συστημάτων πληροφορικής, αλλά και επιχειρησιακών διαδικασιών της νοσηλευτικής μονάδας. 

Το Model Hospital Management System (MHMS) βασίζεται σε πλατφόρμα SAP και η εφαρμογή του έχει συντελέσει καθοριστικά στη δημιουργία:

 • Ομοιογενούς διαχείρισης όλου του φάσματος υπηρεσιών υγείας: διαδικασιών, υλικών, φαρμάκων, κλινών, εμπορικής πολιτικής
 • Κοινών δομών, διαδικασιών και δεδομένων - όταν η λειτουργία διεξάγεται από περισσότερα από ένα Νοσοκομεία, στο πλαίσιο Ομίλων Νοσοκομείων
 • Επέκτασης σε νέα νοσοκομεία σε Ελλάδα και εξωτερικό με το ίδιο μοντέλο λειτουργίας.

 

Ακόμη διασφαλίζει στη Διοίκηση των Ιατρικών, Διαγνωστικών Κέντρων, Ιδιωτικών και Δημόσιων Νοσοκομείων διαφάνεια και αμεσότητα πληροφόρησης, ευελιξία στη λήψη αποφάσεων, μείωση του κόστους διαχείρισης, έλεγχο των διαδικασιών, ενώ εγγυάται καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Σχετικά με τις Περιφερειακές Λύσεις, αυτές περιλαμβάνουν:

Λύσεις Πληροφορικής

 • Smart Card Solution – Έξυπνες Κάρτες Αναγνώρισης Χρήστη
 • Σύστημα Διαχείρισης Ραντεβού για εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς
 • Ψηφιακή Αρχειοθέτηση Ιατρικών Εγγράφων
 • Πλήρης διαχείριση διαιτολογίου ασθενών

 

Τηλεπικοινωνιακές λύσεις

 • Σύστημα Άμεσης Τηλεειδοποίησης Ιατρών – Health Alert/BlueCode
 • Contact Centers & IP Telephony
 • Υπηρεσίες Contact Center

Η SingularLogic αναδεικνύεται σε κορυφαίο συνεργάτη για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Νοσοκομείου διαθέτοντας:

 • Πλατφόρμες και εφαρμογές, οι oποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ενός νοσηλευτηρίου
 • Βαθύτατη γνώση του συγκεκριμένου περιβάλλοντος επιχειρησιακά και τεχνολογικά
 • Προσωπικό με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο και αξιόπιστο μηχανισμό υποστήριξης
 • Δυνατότητα παροχής της λύσης με διαφορετικά εναλλακτικά μοντέλα.

Η λύση έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί με επιτυχία στον Όμιλο ΥΓΕΙΑ, ο οποίος είναι ο πλέον αναπτυσσόμενος Όμιλος στον τομέα της ιδιωτικής υγείας στην Ελλάδα, με παρουσία σε 3 χώρες της ΝΑ Ευρώπης, κατέχοντας 6 ιδιωτικά νοσοκομεία σε Ελλάδα, Αλβανία και Κύπρο, τα οποία διαθέτουν άδειες συνολικής δυναμικότητας 1.404 κλινών.

Επίσης, υπάρχουν εγκταστάσεις εξειδικευμένων λύσεων της SingularLogic στην Γυναικολογική  Κλινική ΡΕΑ και στο ΤΥΠΕΤ.

Case Studies
 • Με την συνεργασία της SingularLogic δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο Model Hospital Management System που λειτουργεί με μοντέλο Outsourcing για την κάλυψη της λειτουργίας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ 
 • Η SingularLogic ανέλαβε το έργο της εγκατάστασης και υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  για την Κλινική ΡΕΑ. Το σύστημα καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της Νοσηλευτικής Μονάδας αφού περιλαμβάνει Hospital Information System...
 • Η SingularLogic ανέλαβε την εγκατάσταση και υποστήριξη συστήματος Διαχείρισης Σχέσεων Πελατών (CRM) για τις νοσηλευτικές μονάδες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.