Λύσεις

Portals - Content Management

Οι σύγχρονες διαδικτυακές πύλες, πέραν της  βασικής λειτουργίας τους ως μια πλατφόρμα λογισμικού για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών, διαθέτουν πολλά προηγμένα χαρακτηριστικά που τις καθιστούν την καλύτερη επιλογή για την παροχή ενός ευρέως  φάσματος διαδικτυακών εφαρμογών. Οι πιο διαδεδομένες χρήσεις μιας διαδικτυακής πύλης είναι οι ακόλουθες:

 • Παρουσίαση διαφορετικών σελίδων, σύμφωνα με την κατάσταση του αυθεντικοποιημένου σε αυτόν χρήστη
 • Παρουσίαση διαφορετικών σελίδων, σύμφωνα με το ρόλο και τα δικαιώματα του αυθεντικοποιημένου σε αυτόν χρήστη
 • Υλοποίηση  διάφορων υφιστάμενων διαδικτυακών εφαρμογών και 
 • Συνεργασία ομάδων ανεξάρτητων χρηστών μέσω της χρήσης εφαρμογών με χρήση περιεχομένου, εγγράφων και αρχείων.
   

Η SingularLogic σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει Διαδικτυακές Πύλες και πλατφόρμες επιχειρησιακού επιπέδου κατάλληλες για επιχειρήσεις και οργανισμούς, που δραστηριοποιούνται σε κάθε τομέα, οι οποίες προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμη αξία.

Οι λύσεις της χαρακτηρίζονται από αποδεδειγμένη απόδοση σε σημαντικούς πελάτες, προερχόμενους από όλο το φάσμα των κλάδων της αγοράς, καινοτομία λόγω της χρήσης τεχνολογιών αιχμής και της υιοθέτησης προηγμένων αρχιτεκτονικών, ενώ ενσωματώνουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργικότητας, όπως:

 • Προηγμένη δαχείριση περιεχομένου
 • Δημοσιεύσεις διαδικτύου και κοινόχρηστους χώρους εργασίας (Web Publishing and Shared Workspaces)
 • Συνεργασία επιχειρήσεων
 • Κοινωνική δικτύωση και mashups
 • Επιχειρησιακές Διαδικτυακές Πύλες και προηγμένη Διαχείριση Ταυτότητας (Identity Management)
   

Ταυτόχρονα, είναι συμβατές με την πλειοψηφία των διαθέσιμων υλοποιήσεων από παγκοσμίως γνωστούς παρόχους, αξιοποιώντας υπάρχοντες εξυπηρετητές (application servers), βάσεις δεδομένων και λειτουργικά συστήματα, με στόχο την ελάττωση των δαπανών για νέες υποδομές. 

Η SingularLogic προσφέρει σχετικές λύσεις και υλοποιεί έργα πάνω σε πλατφόρμες, όπως Drupal, Joomla, Prestashop, Sharepoint, DotNetNuke.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις, που προσφέρονται από τη SingularLogic, ενσωματώνουν και παρέχουν σωστή ισορροπία πρακτικής λειτουργικότητας, χρηστικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας. Ειδικότερα, σε αυτές παρέχονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και δυνατότητες:

 • Απλοποιημένη ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών: κάθε λύση παρέχει ένα ενιαίο επίπεδο παρουσίασης για την ενσωμάτωση όλων των συστημάτων της επιχείρησης σε ένα ενιαίο εύχρηστο περιβάλλον εργασίας για τους τελικούς χρήστες
 • Ευέλικτο επιχειρηματικό πλαίσιο ολοκλήρωσης: ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των λύσεων που προσφέρονται είναι να επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση περιεχομένου και υπηρεσιών από back-end ή legacy εφαρμογές, ανεξαρτήτου τεχνολογίας
 • Διαλειτουργικότητα: επίτευξη διαλειτουργικότητας με οποιαδήποτε back-Office εφαρμογή ή ακόμα και την επικοινωνία με άλλες τρίτες πλατφόρμες και δικτυακούς τύπους, που στηρίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες υλοποίησης
 • Out-of-the-box λειτουργικότητα: κάθε λύση παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης πολλών εργαλείων και εσωτερικών εφαρμογών, έτσι ώστε ο πελάτης να την ενεργοποιεί και να την προσαρμόζει στο περιβάλλον λειτουργίας που επιθυμεί. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν σε πολλές κύριες δραστηριότητες και λειτουργίες, που μεταξύ άλλων αφορούν και σε δαχείριση περιεχομένου, συνεργατικότητα, δημοσίευση περιεχομένου και κοινωνική δικτύωση.
 • Υποστήριξη προηγμένων μηχανισμών ασφάλειας: οι προσφερόμενες λύσεις ενσωματώνουν κατάλληλα υλοποιημένους και παραμετροποιήσιμους μηχανισμούς για την ικανοποίηση βασικών απαιτήσεων ασφάλειας, όπως ισχυρή αυθεντικοποίηση, εξουσιοδότηση, ακεραιότητα περιεχομένου και μηνυμάτων, εμπιστευτικότητα στους μηχανισμούς αποθήκευσης και επικοινωνίας, μη-άρνηση της ευθύνης και υψηλής διαθεσιμότητας
 • Διανομή περιεχομένου βασισμένου σε ρόλο: οι λύσεις που προσφέρονται επιτρέπουν σε πολλαπλούς τύπους χρηστών την πρόσβαση σε μια ενιαία δικτυακή διεύθυνση, καθώς και πρόσβαση σε μια μοναδική σελίδα ανάλογα με το ρόλο των χρηστών, την ομάδα, τον οργανισμό ή τις προσωπικές προτιμήσεις.
 • Πλαίσιο ανάπτυξης ροών εργασίας: οι προσφερόμενες λύσεις επιτρέπουν την εύκολη και ευέλικτη ενσωμάτωση ροών εργασίας σε οποιαδήποτε προσαρμοσμένη εφαρμογή
 • Υποστήριξη κοινοτήτων & οργανισμών: οι χρήστες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μια ιεραρχία των "οργανισμών" ή δια-οργανικές "κοινότητες", παρέχοντας ευελιξία και ευκολία διαχείρισης
 • Πολυγλωσσική υποστήριξη: οι λύσεις που παρέχονται έχουν τη δυνατότητα της υποστήριξης 30+ γλωσσών
 • Έλεγχος και παρακολούθηση απόδοσης: οι προσφερόμενες λύσεις δίνουν στους διαχειριστές πρόσβαση σε βασικές στατιστικές απόδοσης λειτουργίας και χρήσης για όλες τις υποστηριζόμενες εφαρμογές και σελίδες
 • Ασφαλής Single Sign On (SSO): oι προσφερόμενες λύσεις παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με όλα τα διαφορετικά συστήματα και να τα καταστήσει διαθέσιμα με την εισαγωγή στο σύστημα μέσω ασφαλών και αδιαφανών μηχανισμών Single-Sign-On
 • Συμβατότητα φυλλομετρητών: oι σελίδες του δικτυακού τόπου εμφανίζονται ενιαία σε όλους τους σύγχρονους φυλλομετρητές (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, κ.ά.).
 • Υποστήριξη προτύπων προσβασιμότητας: πλήρης υποστήριξη του προτύπου WCAG προσβασιμότητας και των επιπέδων συμμόρφωσης, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη.

Η επιλογή της SingularLogic ως συνεργάτη για την υλοποίηση μιας Διαδικτυακής Πύλης εξασφαλίζει:

 • Πλήρη λειτουργικότητα 
 • Προσαρμογή της λύσης στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης
 • Αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης και βαθειά γνώση των εργαλείων ανάπτυξης
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα στην ολοκλήρωση και διασύνδεση με τα υπάρχοντα συστήματα.

 

Οι πλατφόρμες, οι τεχνολογίες και τα πρωτόκολλα που χρησιμποιούνται έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Υποστηρίζονται ενεργά από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς προτύπων, μεγάλες εταιρίες λογισμικού και καταξιωμένες ομάδες προγραμματιστών ανοικτού ή/και κλειστού λογισμικού
 • Παρέχουν διεξοδική τεκμηρίωση.
 • Έχουν αποκτήσει μεγάλη διείσδυση στη διεθνή αγορά επιχειρησιακών λύσεων με προσφορά υποστήριξης από μεγάλο αριθμό εταιριών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
 • Έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε μεγάλα έργα του ιδιωτικού ή/και του δημοσίου τομέα με αυξημένες απαιτήσεις
 • Συμβαδίζουν με τις διεθνείς σύγχρονες τάσεις αρχιτεκτονικής δόμησης επιχειρησιακών συστημάτων, προσφέροντας έναν ευρύ ορίζοντα αξιοποίησης και συνεχούς ανάπτυξης των λύσεων που θα αναπτυχθούν
 • Αξιοποιούν και προωθούν έργα ανοικτού λογισμικού που αναπτύσσονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η SingularLogic, διαθέτοντας αξιόλογο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση πληροφοριακών συστημάτων, αλλά και στις σύγχρονες τεχνολογίες ανάπτυξης έχει υλοποιήσει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

 • Διαδικτυακός τόπος της Marfin egnatia Bank
 • Το corporate portal και το www.11888.gr για τον ΟΤΕ
 • Το έργο LGAF - Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για την παροχή Online Υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις για ΟΤΑ.
   
Case Studies