Εφαρμογές Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (CFMS)

Για τους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, οι οποίοι αποτελούν σήμερα μια έντονα ανταγωνιστική αγορά και μια ολοένα και απαιτητικότερη πελατειακή βάση, η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και ειδικότερα η αξιοποίηση αποδοτικών συστημάτων Credit Facilities Management αποκτά ζωτική σημασία.

Η SingularLogic έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει λύσεις CFMS με την εφαρμογή των διεθνών βέλτιστων πρακτικών, με αποτέλεσμα την κάλυψη των αναγκών πολλών μεγάλων επιχειρήσεων του Χρηματοπιστωτικού τομέα, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντική μερίδα της συγκεκριμένης αγοράς.

Οι λύσεις CFMS της SingularLogic βασίζονται σε ιδιοπαραγόμενα προϊόντα και σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε όλες τις φάσεις υλοποίησης, στοχεύουν στην παράδοση μίας λειτουργικής λύσης, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού του Χρηματοπιστωτικού Τομέα (Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρίες χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων, εταιρίες, που προσφέρουν υπηρεσίες factoring, εταιρίες διαχείρισης πληρωμών).

Οι λύσεις CFMS έχουν βασισθεί σε μία σειρά εφαρμογών, που αναπτύχθηκαν από την SingularLogic και οι οποίες υποστηρίζονται σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και αποτελούν συστατικά της πλατφόρμας Galaxy.

Συγκεκριμένα, οι λύσεις καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς δραστηριοτήτων και διαδικασιών:

 • Διαχείριση Χρηματοδοτικών & Λειτουργικών Μισθώσεων (Leasing Management): ολοκληρωμένη λύση λογισμικού για εταιρίες χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων κάθε μεγέθους, η οποία αυτοματοποιεί πλήρως τις συναλλαγές τους
 • Διαχείριση Factoring (Factoring & Fortfaing Management): ολοκληρωμένη λύση για εταιρίες, τραπεζικά τμήματα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που προσφέρουν υπηρεσίες factoring,  η οποία υποστηρίζει όλες τις απαιτήσεις factoring, ενώ ταυτόχρονα παρέχει μια κεντρική διαχείριση πιστωτικού κινδύνου
 • Διαχείριση Πληρωμών (Collections Management: Πληροφοριακό Σύστημα, που οργανώνει με επιτυχία, αυτοματοποιεί και απλοποιεί τη διαχείριση των καθυστερημένων οφειλών και των νομικών ενεργειών που σχετίζονται με αυτές.

 

Επίσης, για τις ΑΧΕΠΕΥ παρέχεται εξειδικευμένη λύση Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP) – Securities ERP, το οποίο περιλαμβάνει την πλήρη λειτουργικότητα ενός συστήματος ERP, προσαρμοσμένου απόλυτα στις ιδιαίτερες ανάγκες των Χρηματιστηριακών Εταιρειών, όπως την κάλυψη του Ταμείου Τίτλων, την Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίων κ.λπ.

Η επιλογή της SingularLogic, ως συνεργάτη για την υλοποίηση ενός Συστήματος CFMS εξασφαλίζει:

 • Λύσεις με εκτεταμένη λειτουργικότητα, πλήρως προσαρμοσμένες στο ελληνικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο 
 • Προσαρμογή των λύσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού
 • Παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένους συμβούλους, που αναλύουν τις ανάγκες και τη δομή του συγκεκριμένου περιβάλλοντος
 • Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα υπάρχοντα συστήματα ή εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στο μέλλον.

Η SingularLogic έχει 15ετή εμπειρία στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων CFMS με μία σημαντική πελατειακή βάση που περιλαμβάνει οργανισμούς και επιχειρήσεις όπως: 

 • Ελληνικό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Τράπεζα της Ελλάδος, EFG Eurobank, Marfin-Egnatia Bank
 • Marfin Leasing, ΕΘΝΙΚΗ Leasing, Πειραιώς Leasing, Πειραιώς Leasing Bulgaria, Εμπορική Leasing, Κύπρου Χρηματοδοτικές Μισθώσεις, Πειραιώς Best Leasing
 • Marfin Investment Group, ΑΤΕ Τεχνική Πληροφορική ΑΕ,ING Ασφαλιστική, ALLIANZ ΑΕΓΑ, Ελληνικά Χρηματιστήρια.
   

Η εμπειρία και τεχνογνωσία των συμβούλων και του τεχνικού προσωπικού της SingularLogic εγγυάται την έγκαιρη και επιτυχή εγκατάσταση των λύσεων και την προσαρμογή τους με ευελιξία στο περιβάλλον κάθε συγκεκριμένου οργανισμού.
 

Case Studies
 • Η SingularLogic ανέλαβε την υλοποίηση έργου ανάπτυξης και εγκατάστασης συστήματος Διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών για την Τράπεζα  Eurobank. Το σύστημα βασίσθηκε στην εφαρμογή Credit Facilities Management System (CFMS) και λειτουργεί...