Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η SingularLogic μέσω των δραστηριοτήτων της δημιουργεί αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Η Εταιρική Κοινωνική μας Ευθύνη ενσωματώνεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας και η προστιθέμενη αξία που παράγεται, αντανακλάται με συνέπεια στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στους πελάτες και στους συνεργάτες μας, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, με την υιοθέτηση συγκεκριμένων πολιτικών, διαδικασιών και δράσεων που προωθούν και ενισχύουν την έννοια της προσφοράς και του εθελοντισμού.