EnergySense

EnergySense

Λύση ενεργειακής απόδοσης που προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης εγκαταστάσεων, μηχανών και συσκευών σε κτήρια, βιομηχανίες και άλλες υποδομές, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων

EnergySense
Εντοπίστε τις ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας
EnergySense
Εντοπίστε τις ευκαιρίες εξοικονόμησης ενέργειας
Αυξήστε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεών σας
Αυξήστε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεών σας

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί, χρειάζονται να παρακολουθούν ολοκληρωμένα την ενεργειακή κατανάλωση μηχανών και συσκευών στα κτήρια, στις βιομηχανικές τους εγκαταστάσεις και στο σύνολο των υποδομών τους, ώστε να μπορούν να εντοπίσουν ευκαιρίες εξοικονόμησης, να βελτιστοποιήσουν την ενεργειακή τους απόδοση, να μειώσουν το σχετικό κόστος, αλλά και το ανθρακικό τους αποτύπωμα.

Η λύση EnergySense, που διαθέτει η SingularLogic, βασίζεται στην SenseOne IoT Platform και δεν απαιτεί εγκατάσταση τοπικού εξοπλισμού καθώς είναι Cloud Based.  Συνδέεται με οποιοδήποτε μετρητικό εξοπλισμό και παρουσιάζει σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις σε μορφή dashboard και αναφορών για την άμεση κατανόησή τους από τους χρήστες, προβάλλοντας εύληπτα τις κρίσιμες πληροφορίες που χρειάζονται ώστε να λάβουν έγκαιρες αποφάσεις για την εφαρμογή δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.  Επιπλέον, ενημερώνει με alerts για ευρήματα που απαιτούν την άμεση προσοχή του υπεύθυνου σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και την έγκαιρη παρέμβασή του.

Η λύση μπορεί να διασυνδεθεί με τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού για την περαιτέρω αξιοποίηση των δεδομένων και σύμφωνα με τις ανάγκες του, όπως για παράδειγμα με ένα ERP σύστημα για τον επιμερισμό του ενεργειακού κόστους στα διαφορετικά κέντρα κόστους και την επακριβή κοστολόγηση και ανάλυση ανά χρήση, ωράριο λειτουργίας, είδος εγκατάστασης κ.ά.

ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Μειώστε το ενεργειακό κόστος
ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ
Μειώστε το ενεργειακό κόστος
Κεντρική πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες
Κεντρική πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες
Real-time Dashboards
Real-time Dashboards
Αυτοματοποιημένα Reports
Αυτοματοποιημένα Reports
Ενεργειακή συγκριτική αξιολόγηση
Ενεργειακή συγκριτική αξιολόγηση
Πληροφορίες & Εργαλεία βάσει ISO 50001
Πληροφορίες & Εργαλεία βάσει ISO 50001
Απομακρυσμένη πρόσβαση
Απομακρυσμένη πρόσβαση
Αναβαθμισμένη εμπειρία διαχείρισης
Αναβαθμισμένη εμπειρία διαχείρισης
Επεκτασιμότητα
Επεκτασιμότητα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της λύσης EnergySense
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της λύσης EnergySense

Παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας για κάθε μηχανή, συσκευή ή κατηγορία χρήσης (όπως θέρμανση, ψύξη, φωτισμός κ.ά.), συγκρίνοντας την με προηγούμενες περιόδους, αλλά και συσχετίζοντάς την με διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργίας τους, όπως θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώρες λειτουργίας κ.ά.

Παρέχει τη δυνατότητα  του υπολογισμού της αναμενόμενης κατανάλωσης ενέργειας με διαρκή παρακολούθηση και ενημέρωση σε περίπτωση απόκλισης από την πραγματική κατανάλωση

Σύγκριση της κατανάλωσης ενέργειας του εξοπλισμού για τον εντοπισμό ασυνήθιστων μοτίβων κατανάλωσης, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να αντιληφθεί πιθανές αστοχίες και να επέμβει για την άμεση αποκατάσταση τους, ενώ παράλληλα λειτουργεί και ως γνώμονας βελτιστοποίησης

Πιθανά προβλήματα του εξοπλισμού γίνονται αντιληπτά σε πραγματικό χρόνο, για άμεση παρέμβαση με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες

Συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της βέλτιστης χρήσης της ενέργειας, στη μείωση του κόστους συντήρησης και του λειτουργικού κόστους

Συγκεντρώνει και υπολογίζει, βάσει μεθοδολογίας EVO-IPMVP, την ακριβή διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας που προήλθε από τα αποτελέσματα των δράσεων εξοικονόμησης. Διευκολύνει έτσι την διαδικασία αξιολόγησης αυτών των δράσεων, αποτυπώνοντας σε σχετικά reports τα αναλυτικά δεδομένα που αφορούν στο ανθρακικό αποτύπωμα του οργανισμού και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ετήσιες σχετικές αναφορές τους (ISO 14001, ISO 50001, ESG)

Αυτοματοποιημένες αναφορές για την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων αποστέλλονται στους κατάλληλους παραλήπτες στη χρονική περίοδο που ορίζει ο οργανισμός, καθημερινά - εβδομαδιαία - μηνιαία, έτσι ώστε έχοντας στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες να λαμβάνουν εγκαίρως ενημερωμένες αποφάσεις για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής και λειτουργικής απόδοσης των εγκαταστάσεων

Στέλνει αυτόματα ειδοποιήσεις με email alerts για τα σημαντικά συμβάντα, όπως  βλάβες ή ασυνήθιστες ενεργειακές καταναλώσεις στους χρήστες που έχουν οριστεί

Λεπτομερής καταγραφή του προφίλ κατανάλωσης ενέργειας και εύκολος επιμερισμός στα διαφορετικά κέντρα κόστους, για επακριβή κοστολόγηση και ανάλυση του κόστους ενέργειας ανά χρήση, ωράριο λειτουργίας, είδος εγκατάστασης κ.ά.

Βελτιστοποιήστε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεών σας
Βελτιστοποιήστε την ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεών σας

Δείτε πως μπορείτε να παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεών σας, για να επιτύχετε βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, μείωση του κόστους και του ανθρακικού αποτυπώματος