Δελτία Τύπου
16 Ιαν, 2013

H SingularLogic υλοποιεί έργο ύψους 3.311.503 ευρώ για το ΔΣΑ

H SingularLogic υλοποιεί έργο ύψους 3.311.503 ευρώ για το ΔΣΑ
SHARE

H SingularLogic υλοποιεί έργο ύψους 3.311.503 ευρώ για το ΔΣΑ

Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2013: Η SingularLogic υπέγραψε σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αλληλεπιδραστικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Προδικασίας – On Line Εξυπηρέτηση Δικηγόρων, Δικαστών, Πολιτών» με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, συνολικού τιμήματος 3.311.503 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), μετά από δημόσιο διαγωνισμό στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Το έργο που αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ), έχει ως στόχο τη διασφάλιση αφ’ ενός των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της είσπραξης και της απόδοσης πόρων και εφ’ ετέρου της ασφαλούς και νόμιμης ηλεκτρονικής κατάθεσης του δικογράφου, το οποίο αποτελεί το πρώτο θεμελιώδες βήμα στην Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των εφαρμογών, την παροχή εξοπλισμού καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και μετάπτωσης δεδομένων, εκπαίδευσης και υποστήριξης.

Το έργο που θα ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών, αποτελεί έργο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, την υποστήριξη της πολιτείας στην άσκηση πολιτικής, τον περιορισμό των δαπανών και την ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων της Δημόσιας Διοίκησης, συντελώντας ουσιαστικά στην απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.

Η μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση μεγάλων έργων πληροφορικής που έχει αποκομίσει o όμιλος SingularLogic, το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών καθώς και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του, εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση των έργων που αναλαμβάνει καθώς και την περαιτέρω λειτουργική τους υποστήριξη.