Δελτία Τύπου
19 Σεπ, 2013

Στην εταιρεία SingularLogic κατακυρώθηκε το έργο του ΕΒΕΑ

Στην εταιρεία SingularLogic κατακυρώθηκε το έργο του ΕΒΕΑ
SHARE

Στην εταιρεία SingularLogic κατακυρώθηκε το έργο του ΕΒΕΑ

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2013. Στην εταιρεία SingularLogic κατακυρώθηκε, μετά την ολοκλήρωση σχετικού διαγωνισμού, το έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και υλοποίηση ψηφιακών δράσεων του Ε.Β.Ε.Α. για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στο Νομό Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 1.133.147,69 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο που έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μελών του ΕΒΕΑ για την επίτευξη της βιωσιμότητάς τους, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που προσφέρουν αλλά και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο, περιλαμβάνει:

Τη ψηφιοποίηση σημαντικού τμήματος του αρχείου του ΕΒΕΑ Τον εκσυγχρονισμό και τη μετάβαση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματός του σε περιβάλλον web. Την υλοποίηση συστημάτων για την παροχή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών όπως.: ψηφιακό κέντρο καινοτομίας Ε.Β.Ε.Α., ψηφιακή υπηρεσία υποστήριξης της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας», ψηφιακή επιχειρηματική κοινότητα Ε.Β.Ε.Α., ψηφιακές υπηρεσίες για τη διαχείριση οργανωσιακής γώσης (Knowledge Management Web Service) καθώς και τηλε-διάσκεψης / τηλε-συνεργασίας.

Την υλοποίηση εφαρμογών: παροχής υπηρεσιών γεωγραφικής επιχειρηματικής πληροφόρησης με χρήση ψηφιακού ηλεκτρονικού χάρτη (GIS Business Information Services), ηλεκτρονικού επιχειρηματικού καταλόγου με δημιουργία sites για τις επιχειρήσεις / μέλη του ΕΒΕΑ, παροχής υπηρεσιών στατιστικής ανάλυσης δεδομένων επιχειρηματικότητας νομού Αττικής καθώς και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο του έργου, η εταιρεία θα παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διαχείρισης έργου, διαχείρισης ποιότητας, εκπόνησης μελετών, ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού, συλλογής, ψηφιοποίησης & καταχώρισης περιεχομένου, εκπαίδευσης, τεχνικής υποστήριξης, δοκιμαστικής λειτουργίας & μεταφοράς τεχνογνωσίας καθώς και εγγύησης και συντήρησης

Σήμερα οι μεγάλοι Οργανισμοί εμπιστεύονται και αναγνωρίζουν τη SingularLogic ως έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες υλοποίησης, λειτουργίας και υποστήριξης μεγάλων έργων πληροφορικής. Η μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία που έχει αποκομίσει η SingularLogic, το άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, η εφαρμογή δοκιμασμένων μεθοδολογιών και διαδικασιών, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η αρτιότητα και η συνέπεια εξασφαλίζουν την επιτυχή διεκπεραίωση των συμβάσεων που αναλαμβάνει, καθώς και την περαιτέρω λειτουργική τους υποστήριξη.