Insights
10 Μαϊ, 2023

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών & RPAs, ισχυροποιούν την αποτελεσματικότητα του Finance

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών & RPAs, ισχυροποιούν την αποτελεσματικότητα του Finance
SHARE

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών & RPAs, ισχυροποιούν την αποτελεσματικότητα του Finance

του Στέλιου Παπανδρέου, Enterprise Solutions Director στη SingularLogic

Αυτοματοποίηση Διαδικασιών & RPAs διαμορφώνουν ένα σημαντικό πλήθος μικρών ευκαιριών, που μπορεί να αξιοποιήσει μία επιχείρηση, ώστε να κάνει εφαρμόσιμες αλλαγές στη λειτουργία της και να αυξήσει την παραγωγικότητά της.

Οι Οικονομικές Διευθύνσεις πλέον μπορούν να διαμορφώνουν ενεργητικά τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό πεδίο, με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων που τους επιτρέπουν την έγκαιρη επεξεργασία και παραγωγή πληροφοριών, τους παρέχουν ευελιξία προσαρμογής στο σύνθετο κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και δυνατότητα να εφαρμόζουν αναβαθμισμένες ελεγκτικές διαδικασίες.

Οι λύσεις αυτές υποστηρίζουν τη μετάβαση των επιχειρήσεων στην εποχή του Intelligent Enterprise και αναγνωρίζουν το ρόλο της Οικονομικής Διεύθυνσης ως ένα από τα στρατηγικά κέντρα της επιχείρησης, που επηρεάζει τον ευρύτερο επιχειρησιακό μετασχηματισμό, παρέχοντας ένα ευρύ πλαίσιο αυτοματοποίησης διαδικασιών, βελτιωμένη ακρίβεια και ελαχιστοποίηση των χειροκίνητων εργασιών, που ισχυροποιούν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της. Επιπρόσθετα, το cloud και οι σύγχρονες πρακτικές διαλειτουργικότητας μεταξύ εφαρμογών, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες των σύγχρονων λύσεων, επιτρέπουν την απρόσκοπτη διάχυση της πληροφορίας, ενισχύουν τη συνεργασία και δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες αυτοματοποίησης.

Μέσα από την εμπειρία μας, τις τεχνολογίες που αξιοποιούμε και αναπτύσσουμε και τη συνεργασία με τους πελάτες μας, διακρίνουμε ότι ολοένα και περισσότερες Οικονομικές Διευθύνσεις υιοθετούν εφαρμοσμένες πρακτικές ολοκληρωμένων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, με λύσεις όπως SAP S/4HANA και ServiceNow τις οποίες υποστηρίζουμε και αξιοποιούμε στη SingularLogic για τους πελάτες μας. Επίσης, υπάρχει σαφής τάση από τους μεγάλους οργανισμούς να αναζητούν λύσεις που ενσωματώσουν τις πλέον σύγχρονες υπολογιστικές μεθόδους, όπως Data Analytics, Artificial Intelligence και Machine Learning στις διαδικασίες του Finance, καθώς αυτοματοποιούν την ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύουν την αποδοτικότητα, παρέχουν βελτιωμένες δυνατότητες πρόβλεψης των οικονομικών μεγεθών και ισχυροποιούν τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της στρατηγικής τους.

Οι λύσεις RPA ενισχύουν την αξία των επιμέρους πληροφοριακών συστημάτων

Ο όρος RPA, εστιάζει κυρίως στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων και χρονοβόρων εργασιών, με στόχο την απελευθέρωση πόρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αποδοτικότερα, μέσα από δραστηριότητες που δημιουργούν μεγαλύτερη αξία. Θα μπορούσα να παρομοιάσω το RPA ως την απάντηση σε εκείνο το πλήθος των μικρών ευκαιριών, που μπορεί να εκμεταλλευτεί μία επιχείρηση, ώστε να κάνει εφαρμόσιμες αλλαγές στη λειτουργία της και να αυξήσει την παραγωγικότητά της.

Τέτοιου τύπου αυτοματισμοί είναι διαθέσιμοι στις σύγχρονες λύσεις, όπως για παράδειγμα στο SAP S/4HANA. Επίσης, οι κατασκευαστές των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να αναπτύσσουν RPA μηχανισμούς σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους, ενσωματώνοντας στις λύσεις τους τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό συμβαίνει γιατί οι RPA λύσεις ενισχύουν την αξία που δημιουργούν τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα, στις καθημερινές εργασίες μίας επιχείρησης. Έτσι, μέσα από απλές και εφαρμόσιμες πρακτικές που βελτιώνουν την παραγωγικότητα, περιορίζουν τα σφάλματα, και τελικά, μιλώντας για δεδομένα και διαδικασίες των οικονομικών υπηρεσιών, διασφαλίζεται η ακρίβεια, περιορίζονται οι κίνδυνοι και βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν στον οργανισμό.

H περαιτέρω αξιοποίηση των ERP συστημάτων με μηχανισμούς RPA, μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Finance, ενώ θα μπορούσα να το περιγράψω ως ένα από τα πιο ομαλά βήματα προς το operational excellence, όπου με την βοήθεια της τεχνολογίας συντελούν στον ευρύτερο επιχειρησιακό μετασχηματισμό ενός οργανισμού.